Share Button

Dirigintele de santier este o persoana fizica angajata de beneficiar cu rolul de a verifica aplicarea proiectului, calitatea executiei lucrarilor de constructie, calitatea materialelor sau a produselor puse in opera.

Altfel spus, beneficiarul, cel mai des fara pregatire in domeniul constructiilor sau care nu are timp sa stea pe santier, isi angajeaza un specialist care sa ii reprezinte interesele pentru derularea investitiei (executia constructiei).

Dirigintele de santier ( acum se numeste Inspector de Santier – dupa ultimele prevederi) isi dobandeste dreptul de a desfasura aceasta activitate in urma sustinerii unui examen organizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii. Exista mai multe domenii de activitate (in constructii) pentru care un diriginte de santier se poate autoriza. Astfel beneficiarul isi angajeaza unul sau mai multi diriginti de santier, in functie de tipul lucrarilor pe care le are de executat.

Conform Art. 33  din Ordinul 1961/2005, ” În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, diriginţii de şantier au următoarele obligaţii:

1.verificarea respectării legislaţiei cu privire la produsele pentru construcţii, respectiv: existenţa documentelor de atestare a calităţii, corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în documentele de calitate, proiecte, contracte;

2.interzicerea utilizării produselor pentru construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, declaraţie de conformitate ori fără agrement tehnic (pentru materialele netradiţionale);

3.verificarea existenţei autorizaţiei de construire, precum şi a îndeplinirii condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;

4.verificarea concordanţei între prevederile autorizaţiei şi ale proiectului;

5.preluarea amplasamentului şi a reperelor de nivelment şi predarea acestora executantului, libere de orice sarcina;

6.participarea împreună cu proiectantul şi cu executantul la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;

7.predarea către executant a terenului rezervat pentru organizarea de şantier;

8.studierea proiectului, a caietelor de sarcini, a tehnologiilor şi procedurilor prevăzute pentru realizarea construcţiilor;

9.verificarea existenţei tuturor pieselor scrise şi desenate, corelarea acestora, respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi şi existenţa vizei expertului tehnic atestat, acolo unde este cazul;

10.verificarea existenţei programului de control al calităţii, cu precizarea fazelor determinante, vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C.;

11.verificarea existenţei şi valabilităţii tuturor avizelor, acordurilor, precum şi a modului de preluare a condiţiilor impuse de acestea în proiect;

12.verificarea existenţei şi respectarea Planului calităţii şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

13.urmărirea realizării construcţiei în conformitate cu prevederile proiectelor, caietelor de sarcini, ale reglementărilor tehnice în vigoare şi ale contractului;

14.verificarea respectării tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele tehnice în vigoare;

15.interzicerea executării de lucrări de către persoane neautorizate conform reglementărilor legale în vigoare;

16.participarea la verificarea în faze determinante;

17.efectuarea verificărilor prevăzute în reglementările tehnice şi semnarea documentelor întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);

18.interzicerea utilizării de tehnologii noi neagrementate tehnic;

19.asistarea la prelevarea probelor de la locul de punere în operă;

20.urmărirea realizării lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuţiei acestora şi admiterea la plată numai a lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

21.transmiterea către proiectant a sesizărilor proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;

22.dispunerea opririi execuţiei, demolării sau, după caz, a refacerii lucrărilor executate necorespunzător de către executant, în baza soluţiilor elaborate de proiectant şi vizate de verificatorul de proiecte atestat;

23.verificarea respectării prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale;

24.urmărirea respectării de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

25.preluarea documentelor de la constructor şi proiectant şi completarea cărţii tehnice a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

26.urmărirea dezafectării lucrărilor de organizare de şantier şi predarea terenului deţinătorului acestuia;

27.asigurarea secretariatului recepţiei şi întocmirea actelor de recepţie;

28.urmărirea soluţionării obiecţiunilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi urmărirea realizării recomandărilor comisiei de recepţie;

29.predarea către investitor/utilizator a actelor de recepţie şi a cărţii tehnice a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.”

Lista cu domeniile de autorizare pentru dirigintii de santier conform legii  este:
Nr. crt. Domeniul de autorizare Studii Vechime
Nivel Specializare
1. Produse pentru construcţii Inginer, arhitect CCIA, CFDP, CH, INS, IC*), 4 ani
Subinginer Fac. de chimie industrială (secţie de profil), Institutul de Arhitectură 6 ani
2. Construcţii civile, industriale, agricole şi miniere de suprafaţă:
2.1. Categoria de importanţă D Tehnician de specialitate Şcoală tehnică de construcţii 10 ani
Inginer CCIA, CFDP, CH, IF, INS, 3 ani
Subnginer Inginerie Urbană şi Dezvoltare Regională (IUDR),Inginerie Civilă (IC) 5 ani
Arhitect Institutul de Arhitectură 8 ani
2.2. Categoria de importanţă C Inginer CCIA, CFDP, CH, IUDR, IC 3 ani
Subinginer 5 ani
Arhitect Institutul de Arhitectură 8 ani
2.3. Categoria de importanţă B inginer CCIA, CFDP*), CH*), IC 3 ani
Subinginer 5 ani
2.4. Categoria de importanţă A Inginer CCIA, CH*), CFDP*), IC 5 ani
3. Drumuri, poduri, tunele, piste de aviaţie, transport pe cablu:
3.1. De interes naţional Inginer CFDP, CCIA*), CH*), IC*) 5 ani
3.2. De interes judeţean Inginer CFDP, CCIA*), CH*), IC*) 5 ani
Subinginer 7 ani
3.3. De interes local Inginer CFDP, CCIA*), CH*), IUDR, IC*) 3 ani
Subinginer 5 ani
Tehnician de specialitate Şcoală tehnică de construcţii 8 ani
4. Căi ferate, metrou, tramvai Inginer CFDP 5 ani
Subinginer 8 ani
5. Lucrări hidrotehnice, galerii subterane
5.1. Categoria de importanţă D Inginer CH, CCIA, INS*), IF*), IC, Facultatea de mine (galerii subterane) 3 ani
Subinginer 4 ani
5.2. Categoria de importanţă C Inginer 3 ani
Subinginer 5 ani
5.3. Categoria de importanţă B Inginer CH, CCIA, IC, INS*), IF*) 5 ani
Subinginer 7 ani
5.4. Categoria de importanţă A Inginer CH, CCIA*), IC*) 5 ani
6. Lucrări tehnico – edilitare şi reţele de apă şi canalizare
6.1. De alimentări cu apă şi de canalizare şi reţele Inginer CH, INS, CCIA, CFDP*), IC, IF 5 ani
Subinginer 8 ani
6.2. De îmbunătăţiri funciare Inginer IF, CH, CCIA, CFDP*), IC 5 ani
Subinginer 8 ani
7 Lucrări de construcţii silvice Inginer Fac. de Silvicultură-Secţia construcţii: CFDP, CH, CCIA, IC 3 ani
Subinginer 5 ani
8. Instalaţii aferente construcţiilor (categoriile de importanţă A, B, C şi D)
8.1. Instalaţii electrice Inginer INS, CCIA*), IC*), Fac. tehnică de profil 5 ani
Subinginer 8 ani
8.2. Instalaţii sanitare, termoventilaţii Inginer INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil 5 ani
Subinginer 8 ani
8.3. Instalaţii gaze*) Inginer INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil. Autorizare ANRGN 5 ani
Subinginer 8 ani
9. Reţele
9.1. Electrice Inginer INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil şi autorizare Electrica 5 ani
Subinginer 8 ani
9.2. Termice Inginer INS, CCIA*), IC*), Facultate tehnică de profil 5 ani
Subinginer 8 ani
9.3. De telecomunicaţii Inginer 5 ani
Subinginer 8 ani
Subinginer 8 ani
9.4. De gaze Inginer Facultate tehnică de profil, INS. Autorizare ANRGN 5 ani
Subinginer 8 ani
9.5. Pentru transportul produselor petroliere Inginer Facultate tehnică de profil, INS 5 ani
Subinginer 8 ani
10. Monumente, ansambluri şi situri istorice, arheologice, de arhitectură sau cultură
10.1. Consolidări Inginer, arhitect CCIA, IC, Institutul de Arhitectură 8 ani
10.2. Restaurări Arhitect Institutul de Arhitectura 8 ani

Comments